• Plaça de la Vila, 13
  Torredembarra (Tarragona)
 • Atenció al Client
  977 64 02 48
 • Horari
  De Dilluns a Divendres
  de 8:00 a 14:00
 • Correu Electrònic
  info@assessoriaesteve.com

Dades identificatives del responsable del web i del tractament de dades personals


Empresa: Assessoria Joan Esteve, SL
NIF: B43591015
Direcció: Plaça de la Vila, 13 43830 Torredembarra (Tarragona)
Contacte: info@assessoriaesteve.com
Web: https://www.assessoriaesteve.com
Inscrita en Reg. Merc. Tarragona Tom 1539 Foli 122 Fulla T19671.

L'accés a i / o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals" així com, si és el cas, les "condicions particulars" que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei sota la seva total responsabilitat.
En qualsevol cas ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d'aplicació.

Objecte i Modificació de condicions
Posem a disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d'acord amb el previst en les presents CONDICIONS GENERALS.
En qualsevol cas ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i / o ús d'aquest lloc, sempre que ho consideri oportú.

Principis Generals - Responsabilitat de l'Usuari
L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporcionem acord amb la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats ia no contravenir amb la seva actuació a través del web l'ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i / o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament del Portal, o bé, que directament o indirectament atemptin contra el mateix o contra qualsevol tercer .
L'usuari no transmetrà a través del servei res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans. L'usuari es compromet a subministrar informació vertadera i exacta sobre ell mateix en els formularis de registre, si n'hi ha.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos ,. ..) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.
Es prohibeix així mateix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de la estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.
L'existència d'un hiperenllaç no implica l'existència de relacions entre nosaltres i el propietari d'aquesta pàgina, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.
L'usuari serà l'únic responsable per l'ús d'aquest lloc i pel compliment d'aquestes condicions generals en la seva totalitat. En conseqüència, l'USUARI s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, sent responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els que puguem patir nosaltres, com a conseqüència de l'incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.
Qualsevol infracció d'aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'usuari.

Exclusió De Garanties i de Responsabilitat
No garantim ni ens fem responsables, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se dels mateixos:
· Manca de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament del Web o / i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els que tinguin el seu origen aquests fets.
· La transmissió o / i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
· De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos oa l'ordre públic, de la Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.
· De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d'altres, de tercers.
· Vicis o defectes dels continguts i / o serveis als quals s'accedeixi a través del web.
· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.
· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis pels USUARIS.
· Per l'incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als USUARIS, així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l'ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels USUARIS en aquest lloc.
L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits excloem qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directament o indirectament dels mateixos i de qualssevol altres no especificats d'anàlogues característiques.

Enllaços
El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.
No assumim cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre nosaltres i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En aquest sentit l'usuari s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en el cas d'accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels esmentats enllaços.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte la nostra autorització prèvia i per escrit. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. No concedim cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.
A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, mitjançant les dades de contactes indicats a l'inici, indicant:
- Dades de caràcter personal identificatives de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.
· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
· Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.
· Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix aquest punt.

Legislació Aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.
Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de serveis i continguts, sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals corresponents a la residència del responsable del web.Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.